Ana Sayfa » Makaleler

İtirazın iptali davasının açılışında hak düşürücü süre...

T.C.Yargıtay
19. Hukuk Dairesi

Esas No:2011/10921
Karar No:2012/2655 
 

İİK 67/1. maddesinde “Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat etmek suretiyle itirazın iptalini dava edebilir.” denilmektedir.

Davanın dayanağını oluşturan icra takip dosyasında davalıların takibe itiraz dilekçelerinin davacıya tebliğine dair bir delile rastlanmamıştır. Bu durum karşısında dava açmak için aranılan bir yıllık hak düşürücü sürenin davacı alacaklının itirazı öğrendiği tarih esas alınarak belirlenmesi gerektiği, başka bir deyişle itiraz dilekçesi tebliğ olunmadıkça hak düşürücü sürenin başlayamayacağı gözetilmeksizin mahkemece yazılı şekilde hüküm tesisinde isabet görülmemiştir.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 22.02.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer MakalelerCopyright 2024 © Av. Erhan Yılmaz
AD Avukat bir AD Kurumsal Projesidir.
Facebook Twitter Linkedin+
AD Kurumsal