Ana Sayfa » Makaleler

Kat Malikleri Kurulu Toplantısında Alınan Kararların İptali...

T.C. YARGITAY 18. Hukuk Dairesi

E:2014/10996

K:2014/15010, T: 28.10.2014

?

Özet: Kat Malikleri Kurulu toplantısında karar alabilmek için maliklerin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanıp oyçokluğu ile karar alması gerektiği; ayrıca bir kat malikinin bütün kat maliklerinin dörtte beşinin yazılı rızasını almadıkça ana taşınmazda inşaat, onarım yaptıramayacağı gözetilmelidir.

 

Dava dilekçesinde, 12.02.2012 tarihli kat malikleri kurulu toplantısında alınan bir kısım kararların iptaline karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

 Davacı dava dilekçesinde 12.02.2012 tarihli kat malikleri kurul toplantısının olağanüstü toplantı olduğunu belirterek, toplantıda alınan kararların Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 30. ve 32. maddelerine aykırı olarak alınmış olması nedeniyle iptalini talep etmiş; ayrıca, toplantıda alınan 3-4-5 ve 6. katlara asma tavan yapılması ve her kat malikinden 150,00 TL toplanmasına dair kararın gündem dışı alındığını belirterek bu yönde alınan kararın da iptalini istemiş, mahkemece dava reddedilmiştir.

 Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

 Ancak;

 1- Dosyada bulunan bilgi ve belgelere göre, kat mülkiyetli ana gayrimenkulde 382 bağımsız bölüm bulunduğu, yönetim planına göre davaya konu edilen kat malikleri kurulu toplantısının ikinci olağan toplantı olduğu, toplantıya asaleten ve vekâleten 152 kat malikinin katıldığı anlaşılmıştır.

 Kat Mülkiyeti Kanunu'nun, 34. ve 41. maddelerine göre yönetici ve deneticiler kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile atanabilirler. Aynı Yasanın 30. maddesine göre kat malikleri kurulunca kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oyçokluğuyla karar verilir. Buna göre toplantı yeter sayısı aranmaksızın yapılacak olan kat malikleri kurulu toplantısında, katılanların çoğunluğunun oyları ile yasal koşul olan sayı ve arsa payı çoğunluğu sağlanmadıkça yönetici ve denetçi atamasıyla ilgili karar alınamaz. Dava dilekçesinde de toplantıda alınan kararların geçersiz olması nedeniyle iptaline karar verilmesi istenildiğine göre mahkemece Yasanın 34. ve 41. maddelerinde yazılı çoğunluk sağlanmadan alınan yönetici ve denetçi atanmasıyla ilgili kararların iptaline karar verilmesi gerekirken, bu hususların dava dilekçesinde açıkça belirtilmediği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi,

 2-   634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. maddesinin 2. fıkrasına göre, kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anataşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yaptıramaz. Buna göre kat malikleri kurulu toplantısında gündeme alınarak yapılmasına karar verilen asma tavanların anataşınmazın mimari projesinde bulunup bulunmadığı ve binanın statiğine zarar verip vermediği, sağlamlığını etkileyip etkilemediği konusunda bilirkişiden rapor alınması ve bu raporun sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

 doğru görülmemiştir.

 Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer MakalelerCopyright 2024 © Av. Erhan Yılmaz
AD Avukat bir AD Kurumsal Projesidir.
Facebook Twitter Linkedin+
AD Kurumsal